ISKUSTVO I POVERENJE STICANO OD 1992. GODINE

Nalogodavac i prodaja nekretnina

Prodaja nekretnina na prvi pogled izgleda jednostavna. Međutim, u praksi je to često i veoma složen, pa i rizičan proces.

Prodavce koji se opredele za samostalnu prodaju očekuje:.

·   brojni telefonski pozivi namernih i nenamernih kupaca;

·   neizvesnost vremena za pojavu pravog kupca;

.   ograničavanje vremena i slobode kretanja prodavca u očekivanju kupca;

·   nepotrebni kontakti sa nenamernim kupcima - koje je teško prepoznati;

·   suvišni kontakti sa licima nepoznatog karaktera;

.   brojni kontakti sa licima koja se interesuju samo zbog cene i prodaje svojih nekretnina.

 

Servis Agencije za promet nekretnina je uvek na raspolaganju potencijalnim nalogodavcima da pruži potpune informacije, upozna sa realnom vrednošću nekretnina na  tržištu i da obavlja sve druge poslove iz ugovora o posredovanju o svom trošku do pronalaženja rešenja.

 

Nalogodavac je davalac naloga za prodaju/zakup, kojim se inicira neka od transakcija u sektoru nekretnina.

Za uspešnu realizaciju posla sa Nalogodavcem ugovara se posrednička nagrada/provizija.

Prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, Nalogodavac se, obavezuje da će obaviti sledeće:

- obavestiti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje

            posredovanja;

- dati posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno upozoriti posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

-  posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

-  obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno

     uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;

- predati posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na

  nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog

  pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom

  nepokretnosti;

-  isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;

- obavestiti posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana nastale promene.

Prema istom Zakonu, ako nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.