ISKUSTVO I POVERENJE STICANO OD 1992. GODINE

Posrednik i posredovanje

Posredovanje se može definisati kao aktivnost – ekonomska, politička, vojna ili diplomatska, neutralnog ali stručnog lica između dve ili više strana radi rešavanja određenog problema. U sektoru nekretnina ta aktivnost doprinosi ubrzanju i efikasnosti posla, smanjenju poslovnog rizika, pojedinačnih troškova istraživanja tržišta i, na kraju, povećanju sigurnosti zaključenih poslova.

Posrednik – agent, zastupnik, poverenik, punomoćnik…, je stručna osoba koja posreduje na tržištu nekretnina. Na tom tržištu posrednik mora da poznaje odnos ponude i potražnje radi ubrzavanje procesa zaključivanja ugovora za predmet posredovanja.

Stručna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja potvrđuje se stepenom školske spreme, utvrđuje polaganjem stručnog ispita, a dokazuje Uverenjem o položenom stručnom ispitu.

Delatnost takvog posrednika ima karakter stručne, specijalizovane i licencirane privredna usluga regulisana Zakonom, a sa nalogodavcem - delatnost, se  definiše ugovorom o posredovanju. Ugovor se zaključuje u pisanoj, odnosno elektronskoj formi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.

U zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, posrednik se ugovara sledeće obaveze:

               - nastoji da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla

                koji je predmet ugovora o posredovanju;

           - da nalogodavcu saopšti objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu

             zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na

             tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

          - da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno

            pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i

            da upozori nalogodavca naročito na:

                    * moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre

                      nepokretnosti;

                   * upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti;

                   * postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u

                     skladu sa posebnim propisima;

          - da obavi potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postavi

            oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući

            način i izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje

            prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred

            iskazane troškove;

         -  da omogući pregled nepokretnosti;

         - da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključivanja ugovora;

         - da čuva podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca

           čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom,

           odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji

           posreduje;

         - da obavestiti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao

           koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Osnovna obaveza posrednika je da bude nepristrasan i objektivan. Mora da čuva poslovnu tajnu i obavezno da vodi evidenciju o zaključenim ugovorima.

Za svoj rad posrednik ostvaruje pravo na naknadu - posredničku proviziju, a stiče je kada je ugovor zaključen njegovim posredovanjem.

Posredničku proviziju plaća stranka koja je angažovala posrednika.

Ukoliko su obe strane angažovale istog posrednika, svaka od njih plaća polovinu dogovorene provizije.